Poskytovanie ECM

Poskytujeme službu subjektu zodpovedného za údržbu železničných koľajových vozidiel – Entity in Charge of Maintenance (ECM).

Spoločnosť KOMPLEX RAIL, s.r.o. získala Osvedčenie subjektu zodpovedného za údržbu a Osvedčenie funkcií údržby, ktorými certifikačný orgán Žilinská univerzita v Žiline potvrdzuje uznanie systému údržby ECM v rámci Európskej únie v súlade so smernicou 2004/49/ES a nariadením (EU) č. 445/2011. Platnosť osvedčení je od 02. novembra 2020. Naša spoločnosť každoročne predkladá certifikačnému orgánu Ročnú správu ECM a podrobuje sa dohľadovým auditom.